ترتیب اجرای رخدادهای DataBand در FastReport.Net

ابزار گزارش سازی FastReport.Net در DataBand خود که محل نمایش داده ها هست دارای رخداد هاییست. در این نوشته به ترتیب اجرای این رخداد ها می پردازم که بتوان در جای صحیح٬ برای رخداد ها کدنویسی کرد.
برای دسترسی به رخدادهای باند داده یا همان DataBand بر روی باند داده کلیک کنید و در پنجره Properties بر روی Event کلیک کنید. لیست رخداد ها نمایش داده می شود.

ترتیب اجرای رخدادهای DataBand در FastReport.Net

ترتیب اجرای رخدادهای DataBand در FastReport.Net به شرح زیر است:
۱- ابتدا رخداد BeforePrint خود باند داده اجرا می شود.
۲- رخداد BeforePrint تمامی اشیا موجود در باند داده اجرا می شود.
۳- تمامی اشیا با داده های خود پُر می شوند.
۴- رخداد AfterData تمامی اشیا موجود در باند داده اجرا می شود.
۵- رخداد BeforeLayout باند داده اجرا می شود.
۶- اشیا بر روی باند داده قرار می گیرند٬ ارتفاع باند داده محاسبه می شود.
۷- رخداد AfterLayout باند داده اجرا می شود.
۸- اگر باند داده نتواند در فضای خالی موجود در صفحه قرار بگیرد٬ یک صفحه جدید ایجاد می شود.
۹- باند داده و تمامی اشیا آن در صفحه آماده شده نمایش داده می شوند.
۱۰- رخداد AfterPrint باند داده اجرا می شود.
۱۱- رخداد AfterPrint اشیا اجرا می شود.