من؟
حمید محمدی، دوستدارِ کُد هستم.

اینجا؟
مکانی برای نوشتن از پیچ و خم های ذهنم است.

با استفاده از ایمیل Hamid@iMohammadi.ir با من در ارتباط باشید.